Korona Spółka Akcyjna

ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
tel. (041) 340 34 03, fax. (041) 340 34 15
Bank Gospodarki Żywnościowej
Numer rachunku : 20 2030 0045 1110 0000 0162 4980
http://www.korona-kielce.pl korona.sa@korona-kielce.pl

Całkowita kwota płatna pośrednikom w okresie sprawozdawczym: 01.07.2018 - 30.06.2019: 560 905,40 zł


Prosimy wybrać odpowiedni załącznik poniżej:


Bilans
Rachunek zysku i strat
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2018 do 30.06.2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korona S.A
ilość odsłon :
ostatnia zmiana: 2020-03-31 15:41:15